Privacy

We gaan met zorg om met je persoonlijke gegevens

Privacy Statement NederWoon Verhuurmakelaars Download

NederWoon Verhuurmakelaars B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via dit Privacy Statement willen wij u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NederWoon Verhuurmakelaars B.V. (KvK 09148660), hierna aan te duiden als NederWoon. NederWoon is een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door NederWoon

NederWoon is een bemiddelaar tussen woningzoekende en verhuurders. Indien u als woningzoekende geïnteresseerd bent in het aanbod van een woning die wij op onze website publiceren dan dient u op onze website een account aan te maken. Op grond van de vervolgens door u bij ons aangeleverde gegevens kunnen wij controleren of u voldoet aan de geldende huurvoorwaarden en voor de desbetreffende woning in aanmerking komt.

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door NederWoon verwerkt voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende rechtsgronden.

Verwerkingsdoel Rechtsgrond
  Toestemming (pre)contr. Wett. plicht Vitaal belang Publiekr. taak Gerechtv. bel.
1 het verwerken van aanvragen voor bemiddeling bij huur en verhuur van woningen;   X       X
2 het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);   X        
3 het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;     X     X
4 het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;     X     X
5 om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;   X       X
6 voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, bewaar- en publicatieplicht;     X      
7 het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;     X     X
8 optioneel: het met uw toestemming doorgeven van (contact)gegevens aan onze samenwerkingspartner Easy Nuts om u een vrijblijvende aanbieding te doen voor contracten voor nutsvoorzieningen, internet, televisie, telefonie en/of verzekeringen. X          

Achter ieder verwerkingsdoel is/zijn de rechtsgrond(en) voor die verwerking aangekruist. In de tabel zijn de betreffende rechtsgronden als volgt afgekort:

 • toestemming: de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
 • (pre)contractueel: het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • wett. plicht: het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG); 
 • vitaal belang: het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d AVG);
 • publiekr. taak: de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e AVG);
 • gerechtv. bel.: de behartiging van gerechtvaardigde belangen van NederWoon of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

Persoonsgegevens die u aan ons geeft

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt en die voor de verhuurder strikt noodzakelijk zijn om te bepalen of u een geschikte kandidaat bent. Dit kunnen de navolgende gegevens betreffen:

 • Naam/Voorletters/Tussenvoegsels
 • Geslacht
 • Adres/Postcode/Woonplaats
 • Geboortedatum/Geboorteplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Kopie legitimatiebewijs*
 • Gegevens over werk en inkomen
 • Verhuurdersverklaring

Op het moment dat u definitief mag huren kunnen wij van u de volgende aanvullende gegevens vragen:

 • Communicatieformulier;
 • Machtigingsformulier Sepa, en/of
 • Formulier Akte van Borgtocht
*Kopie legitimatiebewijs

Het doel van het verstrekken van deze gegevens is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en te begeleiden bij het aangaan van een huurovereenkomst. Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt uw identiteit vastgesteld door middel van een kopie van uw legitimatiebewijs. Deze kopie maakt onderdeel uit van uw huurovereenkomst. Wij accepteren alleen een kopie van een legitimatiebewijs waarop het BSN is afgeschermd. Gebruik hiervoor KopieID of dekt u anderszins het BSN-nummer af.

Gebruikersaccount

Iedere woningzoekende die zich op onze website heeft aangemeld, heeft een eigen gebruikersaccount waarmee hij kan inloggen via www.nederwoon.nl. In uw gebruikersaccount kunt u gegevens invullen of documenten uploaden. Het staat u als woningzoekende vrij om zelf te bepalen welke gegevens u hierin wilt invullen of uploaden. Indien het account te onvolledig is om te bepalen of u voor een woning in aanmerking komt, dan ontvangt u hierover bericht op het moment dat u uw interesse toont in een specifieke woning.

Het gebruikersaccount kunt u te allen tijde anonimiseren of stopzetten. Dit doet u door in te loggen en onder ‘instellingen’ te klikken op ‘anonimiseer account’. Uw verzoek wordt binnen 2 werkdagen opgepakt en verwerkt. Bij het anonimiseren vervallen al uw gegevens inclusief uw naam en e-mailadres. Indien u in de toekomst nog van de diensten gebruik wilt maken, zult u een volledig nieuw account aan moeten maken.

Doorgifte aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan geselecteerde derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, u daarvoor uw toestemming heeft gegeven dan wel doorgifte verplicht is op grond van de wet, overeenkomst of reglement. NederWoon verstrekt deze gegevens slechts aan:

 • Verhuurders
 • Vastgoedbeheerders/Asset managers
 • Samenwerkingspartner Easy Nuts
 • Belastingdienst/Gemeente

Verhuurder

Indien u uw gegevens heeft geüpload en heeft aangegeven graag in aanmerking te komen voor een specifieke woning dan stellen wij u met de door u aangeleverde gegevens voor aan de verhuurder.

Wij vullen deze aan met de uitslag van de creditcheck bij Experian. Zowel u als de verhuurder kan alleen de uitslag van de creditcheck ontvangen (cijfer tussen 0 en 10). Wij kunnen geen toelichting geven op de uitslag, hiervoor dient u zelf contact te leggen met Experian.

De verhuurder zal u op basis van de gegevens goedkeuren of afwijzen. Bij een afwijzing zijn de gegevens voor de verhuurder niet langer inzichtelijk.

Indien er een huurovereenkomst tot stand komt blijven de gegevens gedurende 12 maanden zichtbaar. Dit is nodig voor het uitvoeren van de afspraken uit de huurovereenkomst.

Vastgoedbeheerder/Asset manager

Wanneer u een woning gaat huren die bij een vastgoedbeheerder of assetmanager in beheer is (waaronder mede begrepen NederWoon Vastgoedbeheer), zullen de volgende gegevens door NederWoon aan hen worden overgedragen:

 • Huurovereenkomst en bijbehorende bijlagen;
 • Communicatieformulier;
 • Machtigingsformulier Sepa, en
 • Formulier Akte van Borgtocht

Belastingdienst/Gemeente

Op verzoek van de Belastingdienst en Gemeente kunnen wij gegevens verstrekken die van belang zijn voor het toekennen van huurtoeslagen. Het betreft hier vooral gegevens inzake het huurcontract, waaronder in ieder geval de huurprijs van de woning van de door u gehuurde woning.

Samenwerkingspartner Easy Nuts

Om u bij het betrekken van uw nieuwe huurwoning te ontzorgen, werken wij samen met partner Easy Nuts. Easy Nuts zorgt ervoor dat u de beste deal krijgt bij aanbieders van nutsvoorzieningen (energie, water), internet, televisie, (mobiele) telefonie en/of verzekeringen (via bijv. European Insurance). Nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen zullen wij u toestemming vragen uw (contact)gegevens door te geven aan Easy Nuts zodat zij u vrijblijvend telefonisch kunnen benaderen voor een aanbieding voor contracten op het gebied van internet, televisie, telefonie en/of verzekeringen. Wij geven enkel de (contact)gegevens door die u op het toestemmingsformulier invult en enkel voor een aanbieding op het gebied waarop u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn. Gebruik van deze dienst is geheel optioneel en is nadrukkelijk geen totstandkomingsvereiste voor de huurovereenkomst.

Overig

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

NederWoon maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Bewaartermijn

NederWoon bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Gebruikersaccounts worden door ons automatisch geanonimiseerd:

 • een (1) jaar nadat u heeft betaald voor het gebruikersaccount; of
 • een (1) jaar nadat het gebruikersaccount door u is aangemaakt en geen betaling heeft plaatsgevonden.

Bij het anonimiseren vervallen al uw gegevens inclusief uw naam en e-mailadres. Indien u in de toekomst nog van de diensten gebruik wilt maken, zult u een volledig nieuw account aan moeten maken.

Uiteraard staat het u vrij zelf het gebruikersaccount eerder te anonimiseren of stop te zetten (zie hiervoor) of gebruik te maken van uw rechten (zie hierna) om uw persoonsgegevens bij ons te (laten) verwijderen.

Beveiliging van uw gegevens

NederWoon zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij hebben ten minste de navolgende maatregelen genomen:

 • Onze website wordt gehost door een extern ICT bedrijf;
 • Het onderhoud aan de server en webapplicatie is uitbesteed;
 • Op ons kantoor wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem. Medewerkers kunnen hierin alleen op inloggen met verschillende wachtwoorden en beveiligingscodes;
 • De website en de Backoffice van NederWoon maken gebruik van een beveiligde internetverbinding te herkennen aan het slotje in het webadres;
 • Medewerkers van NederWoon tekenen voor geheimhouding.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje:
 • Inzagerecht: het recht om de door NederWoon verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Een bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden zullen wij altijd honoreren.
 • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat NederWoon de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.
 • Intrekking van toestemming: u hebt dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het uitoefenen van de rechten is kosteloos, behoudens misbruik. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Wij zullen vragen en verzoeken binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw specifieke vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Wij kunnen bij alle vragen en verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

We wijzen u er graag op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden en het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken is wel absoluut. De uitoefening van deze rechten zal dus hoe dan ook door NederWoon worden gehonoreerd.

Cookies

Op onze website kan gebruik gemaakt worden van cookies. Indien wij daarvan gebruik maken, is dat om gegevens over uw bezoek aan onze website te verzamelen en om het bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt NederWoon cookies om de doeltreffendheid van onze website te onderzoeken. Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand die op uw computer wordt geïnstalleerd. Het gebruik van cookies is veilig. NederWoon zal op haar website slechts gebruik maken van zogenoemde First Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen. Het gaat om de volgende cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Deze houden uw voorkeuren bij (denk bijvoorbeeld aan taalvoorkeur) en onthouden dat u al op onze website bent geweest. Deze maken onze website voor u extra gebruiksvriendelijk.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om de statistieken van onze website bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de website wordt bezocht en de door u gebruikte browser.

Statistische analyse door Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als NederWoon en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website, waarop NederWoon steeds het meest actuele Privacy Statement beschikbaar stelt. NederWoon kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons Privacy Statement en om u de kans te bieden verwerking voor die andere doeleinden te weigeren.

Vragen en klachten

Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Neem voor vragen contact op via onderstaande contactgegevens:

Klantenservice NederWoon Verhuurmakelaars B.V.
Steenbokstraat 15-19, 7324 AZ Apeldoorn
055-3683350
[email protected]

Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.